Speed och Cryocenters medlemsvillkor


Dessa villkor gäller för medlemskap hos Speed och Cryocenter AB i Västerås
Org nr. 559211-3632. Gäller i avtalet namngiven person (kallas medlem) och
Speed och Cryocenter ( kallas S o C).

Medlemskapet är personligt, gäller från och med det datum som anges i avtalet, omfattar
perioden som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

Medlemskap hos S o C kan sökas av person som är myndig eller som har fyllt 14 år och får sin
ansökan skriftligen godkänd av målsman.

S o C erbjuder medlemskap med olika bindningstid. Omfattning av olika medlemskap och
avgifter framgår av hemsidan.

Vid skada eller sjukdom har medlem möjlighet att frysa sitt medlemskap och på så sätt
förlänga giltighetstiden. Ansökan om frysning skall göras i förväg och gäller från den dagen
S o C har godkänt frysningen.


Medlemmar förbinder sig att följa S o C:s gällande ordningsregler, Inte uppträda kränkande
utan behandla alla med respekt och värdighet.

S o C är en del av Bellevue där vi åtnjuter en massa fördelar. Därför är det viktigt för oss att
våra medlemmar föregår med gott exempel, är artiga mot äldre, föredöme för barn och i alla
sammanhang vara trevliga och tillmötesgående mot Bellevues personal och alla andra gäster.

Hantering av personuppgifter

Speed och Cryocenter i Västerås AB Org nr 559211-3632, nedan kallat S o C, behandlar
personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din
integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar att skydda dig som
privatperson. Vid skapandet av inloggning via vårt online-bokningssystem sparar och
behandlar S o C de personuppgifter som anges, dvs namn, postadress, e-postadress samt
telefonnummer.

S o C använder personuppgifter för att:

  1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla online-bokningssystemet.
  2. Bearbeta dina bokningar.
  3. Kontakta dig via tex SMS eller e-post för att avisera om din bokningsstatus eller
    informera dig om händelser av väsentlig art före, under eller efter din bokning är
    aktiv.
  4. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster.
  5. Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
  6. Marknadsföra tjänster och produkter.

Dina personuppgifter sparas så länge online-bokningskontot är aktivt.
Vi delar personuppgifterna med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra
våra tjänster, dessa biträden får ej använda personuppgifterna för eget bruk eller
vidarebefordra dessa till annan part.
Personuppgiftsansvarig är S o C s verkställande direktör.

Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring, för att vi begränsar behandlingen eller att S o C
inte sparar och behandlar dina personuppgifter. Kontakta i så fall S o C adress:
info@speedcryo.se

Om S o C inte skall spara och behandla dina personuppgifter kommer ditt online-
bokningskonto inaktiveras.

Observera att även om begäran att S o C inte skall spara och behandla dina personuppgifter
inskickats, kan S o C med laglig grund ha skyldighet att behålla dina personuppgifter, såsom
fullgörande av avtal eller med hänvisning till bokföringslagen.

Träning på Speed och Cryocenter

Medlemskapet ger tillgång till träning i den omfattning som framgår av medlems avtalet och
enligt gällande schema.

Träningen sker i mindre grupper (högst 10 st) med ledare.

Medlemmar som har årskort (12 månaders bindningstid) har också fri träning på
Bellevue Gym.

Träningen hos S o C är styrd och måste bokas i förväg. Bellevue har egenträning och drop in.
Medlem som tränat ett pass kan vara med på nästa pass utan bokning förutsatt att plats
finns.

Medlemmar har själva ansvar för sin hälsa och säkerhet under träning och bär själv ansvar
för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

Vid bokade träningar är tiden till nästa pass 10 minuter och den som tränat måste då ge
plats åt nästa grupp.

Schemaändringar förekommer över hela året. Vid storhelger och under sommaren är
schema och öppettider något reducerade, jämfört med under ordinarie höst- och vårsäsong.
Ibland behöver vi också stänga tillfälligt för underhåll och renovering. Utebliven träning av
dessa skäl ersätter vi inte. S o C ansvarar heller inte för hinder i eller begränsning av
träningsmöjligheter som beror på omständighet utanför vår kontroll.

All träning sker på egen risk och under ditt egna ansvar. Det gäller även förvaring av
personliga tillhörigheter under träningstillfället.

Övrigt

Omklädning och dusch sker i Bellevues lokaler, där finns även skåp att låsa in sina
tillhörigheter.

Avgifter och betalning

Priser och ordinarie tjänster finns på hemsidan (speedcryo.se). Specialarrangemang och
andra upplägg förhandlas separat mellan parterna.

Träning, Cryo, tjänster eller produkter som tillhandahålles från S o C betalas i samband med
köp.

S o C hanterar ej kontanter men tar kort, swish, autogiro och i förekommande fall faktura.

Vid medlemskap

Medlemmen erlägger månadsavgifter för medlemskap i förskott löpande. Betalningen ska
vara S o C senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i
annan mellan S o C och medlemmen upprättad överenskommelse.

Det ankommer på medlemmen att vid kort-medlemskap ha tillräckliga medel på sitt kort den
28:e varje månad. Den första och sista överföringen via kort under avtalstiden omfattar i
regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

Vid förekommande fall att det saknas medel på kortet kommer påminnelse att skickas ut.

Vid andra försöket och förfallen påminnelsefaktura ej är betald kan S o C komma att skicka
skulden till inkasso. S o C har rätt att debitera medlem dröjsmålsränta enligt räntelagen och i
förekommande fall, kostnader för inkasso

S o C har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av
månadsavgift för kort-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande
bindningstid.

Avtal med bindningstid löper automatiskt vidare med ny bindningstid om uppsägning ej sker
av medlemmen till S o C:s personal eller via mail.

Uppstår tvist mellan medlemmen och S o C skall parterna i första hand försöka komma
överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna
Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. förbinder sig att följa
nämndens rekommendation. Medlemmen och S o C äger dock alltid rätt att begära att tvist
prövas av allmän domstol.

© Copyright Speed & Cryocenter i Västerås